ರೈಸ್,ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ನೋನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನದವರು ಮಾಡಬಹುದು | Side Dish For Chapati, Rice | PriyasRecipes 21

#SideDish #ChapatiSideDish #EggCreamyGravy #Egg #RiceSideDish

My Vlog Channel : https://youtube.com/channel/UC3-rfIKI8ICrGu-dAPaOwdg

Instagram
https://www.instagram.com/madhyama_kutumba/

Facebook
https://www.facebook.com/royalbum.rodrigues

Email: dsouzapriya1983@gmail.com

17 Replies to “ರೈಸ್,ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ನೋನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನದವರು ಮಾಡಬಹುದು | Side Dish For Chapati, Rice | PriyasRecipes 21”

  1. 🚼🛑📛❌⭕🃏🕹🎰🀄 ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂಬ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವದ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವೆನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು. (ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿ)

  2. Madam hosadagi cannel madorge enadru sujjesion kodi vedio maadi heg madbeku est vedio admele payment barutte antella plz

  3. Non veg ತಿನ್ನದವ್ರು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ hakidiri ಇದು veg ಅಲ್ಲ heage healtira

  4. Nonveg thinnadavaru madbaudu yeliddiralva hagadre motte yenu vegga Priyamma yentha marre nivu😅😆

Comments are closed.