ఐస్ క్రీం తినాలనిపిస్తే కేవలం పాలు పంచదార కొన్ని డ్రై ఫ్రూప్ట్స్ తో ఇలా…| Homemade Kulfi Ice Cream

How to make Kulfi Ice Cream at Home
Homemade Healthy Ice Cream Recipe in Telugu
Homemade Kulfi Recipe in Telugu
Ingredients:
Milk – 500ml(2 cups) preferably Cream Milk
Sugar – 50 grams(1/4 th cup)
Almonds – 10
Cashew – 10
Elachi – 3 or Vanilla Essense – 1/2 tsp
Some Chopped Nuts for garnishing

#HomemadeIceCream#KulfiRecipeinTelugu
#IceCreamRecipeinTelugu#MilkIceCream

16 Replies to “ఐస్ క్రీం తినాలనిపిస్తే కేవలం పాలు పంచదార కొన్ని డ్రై ఫ్రూప్ట్స్ తో ఇలా…| Homemade Kulfi Ice Cream”

Comments are closed.